Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás. Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. Dopoledne zahrnuje svačinu a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká odpolední spánek. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.

 

Režim dne

 • 06:30 - 08:30 - nástup do školky, volné hry
 • 08:30 - 09:00 - ranní cvičení
 • 09:00 - 09:15 - svačina 
 • 09:15 - 10:00 - řízené činnosti dle věku dětí
 • 10.00 - 12:00 - pobyt venku
 • 12.00 - 12:30 - oběd
 • 12:30 - 13:00 - vyzvedávání dětí po obědě
 • 13:00 - 14:30 - poslech pohádky, odpočinek
 • 14:30 - 15:00 - svačina
 • 15:00 - 17:30 - volné hry dětí, za příznivého počasí pobyt dětí venku na zahradě
 
 

Organizační zajištění chodu mateřské školy

 • Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnost i dětí, na jejich aktuální či aktuálně zaměřené potřeby.
 • Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 
 • Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí.
 • Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.
 • Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru.
 • Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem apt.
 • Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společenských činností v malých, středně velkých i velkých skupinách
 • Plánování činností vychází z potřeb a zájemců dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.