Projekt "Zdravá mateřská škola"

 • Projekt “Zdravá mateřská škola” je zaměřen na zdraví jednotlivých dětí a výchovu návyků zdravého životního stylu. Zdraví je významná životní hodnota o kterou je nutno pečovat. Pocit zdraví je u jednotlivce výslednicí jeho pohody tělesné, duševní i společenské.
 • Náš vzdělávací program je zaměřen na rozvoj osobních schopností a dovedností jednotlivců tak, aby při odchodu do ZŠ byly děti fyzicky, sociálně, citově i rozumově připravené na roli školáka.
 • Jídelníček mateřské školy, v mezích schváleného finančního limitu nabízí Vašim dětem vyváženou pestrou stravu odpovídající současným poznatkům o racionální výživě.
 • Třídy jsou promyšleně vybaveny různými druhy hraček, které rozvíjejí jak manuální zručnost tak i tvořivost a představivost dětí.
 • Vytváříme prostředí poskytující dětem pocit bezpečí, jistoty a lásky, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a dorozumět se, rozumět svým pocitům i soucítit s druhým.
 • Usilujeme o to, aby vztah mezi dospělými a dětmi i mezi dětmi navzájem byl založen na základě partnerství a vzájemnosti. 
 • Ve svém výchovném programu rozvíjíme rovnoměrně všechny vrozené dispozice dítěte. Dbáme na správnou proporcionalitu mezi podněcováním rozvoje tělesných, emocionálních a intelektových schopností.
 • V mateřské škole se učíme děláním, experimentováním, vlastním prožitím všech činností i událostí. Zaměřujeme se na poznávání vztahů a souvislostí mezi jevy, na systémy a jejich fungování ne na učení jednotlivých poznatkům. Proces osvojování vědomí je pro dítě minimálně stejně důležitý jako vědomosti samy. Víme, že v průběhu procesu učení je nutno poskytovat dětem dostatečné množství zpětné vazby a projev uznání.
 • Základem časového uspořádání dne jsou zásady zdravé životosprávy. Způsob uspořádání činností v průběhu dne je přirozený pružný systém uspokojující dětskou potřebu svobodné volby i potřebu řádu. Zajišťuje dětem jistotu pravidelnosti, která pomáhá se lépe orientovat i přizpůsobit náročnému pobytu ve větší skupině vrstevníků a zároveň umožňuje pružné přizpůsobení okamžité situaci a potřeby jednotlivce.
 • Vedeme děti k rozlišování zdravého a nezdravého nejen v jídle ale i ostatních jednotlivých aktivitách. Vychováváme děti k vědomí osobní odpovědnosti za vlastní zdraví i za stav svého nejbližšího okolí.
 • Ve své práci usilujeme o to, aby se naše mateřská škola stala místem pohody, kde jsou rozvíjeny a podporovány všechny potřeby a projevy dětí s důrazem na respektování individuálních  zvláštností všech dětí.