GDPR

 
1. Obecná informace o zpracování osobních údajů v Mateřské škole Pohádka, Praha 13, Janského 2187
 
Mateřská škola Pohádka, Praha 13, Janského 2187  dále jen „škola“ jako správce osobních údajů při výkonu svých činností postupuje při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR); s osobními údaji nakládá uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím. Škola jako správce zpracovává údaje v níže uvedených případech 
Vedení evidence dětí ("školní matrika")
informace o dětech mimo školní matriku
Zpracování výkazů, statistických hlášení, dotazníkových šetření
Zpracování výročních zpráv školy a jiných evaluačních zpráv
Ochrana práv v případě žaloby ze strany zákonného zástupce dítěte
Vedení pedagogické dokumentace - třídní kniha – třídní výkaz
Evidence úrazů dětí, kniha úrazů, hlášení úrazů, posudky, protokoly, náhrady pojistných událostí
Zdravotní způsobilost dětí
Školní stravování a závodní stravování
Školská rada
Správa IT systému školy
Doplňková činnost školy
Organizování školních akcí pro děti
Korespondence s rodiči (stížnosti, přestupky v chování, zanedbávání docházky, žádosti o uvolňování z rodinných důvodů, výsledkové listiny soutěží, fotografie
 
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím :
Datové schránky: ID 9bakw84
e-mailem na adrese: pohadka.ms@volny.cz nebo poverenec@p13.mepnet.cz
nebo poštou na adrese: Mateřská škola Pohádka, Praha 13, Janského 2187 Stodůlky 15500 Praha 5
 
 Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
 
 
 
Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13, 158 00  Praha 5 – Stodůlky,E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514.
 
 
 
 
2. Informace o rozsahu zpracování osobních údajů v agendách školy
 
 
Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti  přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.
Výše vymezené údaje se dále v souladu se školským zákonem a ostatními právními předpisy předávají zřizovateli, Ministerstvu školství, mládeže a tělových a České školní inspekci.
Uvedené informace jsou zpracovávané po dobu studia žáka na naší škole, včetně nezbytné doby stanovené vnitřním předpisem pro archivaci a skartaci

1. Obecná informace o zpracování osobních údajů v Mateřské škole Pohádka, Praha 13, Janského 2187

Mateřská škola Pohádka, Praha 13, Janského 2187  dále jen „škola“ jako správce osobních údajů při výkonu svých činností postupuje při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR); s osobními údaji nakládá uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím. Škola jako správce zpracovává údaje v níže uvedených případech 

 • Vedení evidence dětí ("školní matrika")
 • Informace o dětech mimo školní matriku
 • Zpracování výkazů, statistických hlášení, dotazníkových šetření
 • Zpracování výročních zpráv školy a jiných evaluačních zpráv
 • Ochrana práv v případě žaloby ze strany zákonného zástupce dítěte
 • Vedení pedagogické dokumentace - třídní kniha – třídní výkaz
 • Evidence úrazů dětí, kniha úrazů, hlášení úrazů, posudky, protokoly, náhrady pojistných událostí
 • Zdravotní způsobilost dětí
 • Školní stravování a závodní stravování
 • Školská rada
 • Správa IT systému školy
 • Doplňková činnost školy
 • Organizování školních akcí pro děti
 • Korespondence s rodiči (stížnosti, přestupky v chování, zanedbávání docházky, žádosti o uvolňování z rodinných důvodů, výsledkové listiny soutěží, fotografie


Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím :

Datové schránky: ID 9bakw84

e-mailem na adrese: pohadka.ms@volny.cz nebo poverenec@p13.mepnet.cz

nebo poštou na adrese: Mateřská škola Pohádka, Praha 13, Janského 2187 Stodůlky 15500 Praha 5


Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese Úřad městské části Praha 13

Sluneční náměstí č. p. 2580/13, 158 00  Praha 5 – Stodůlky,E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz

Tel: 235 011 514.
 

2. Informace o rozsahu zpracování osobních údajů v agendách školy

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti  přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.
 

Výše vymezené údaje se dále v souladu se školským zákonem a ostatními právními předpisy předávají zřizovateli, Ministerstvu školství, mládeže a tělových a České školní inspekci.
 

Uvedené informace jsou zpracovávané po dobu studia žáka na naší škole, včetně nezbytné doby stanovené vnitřním předpisem pro archivaci a skartaci.