Projekty a programy

Projekt v rámci Operačního programu Praha - Pól růstu:
 
 
Mateřská škola Pohádka plánuje vypsat zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:
 
- učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO (včetně venkovních učeben)
 
- rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)
 
- stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách
 
- fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)
 
 
 
Zakázka bude zadána v režimu „Zakázky s předpokládanou hodnotou od 400.000/500.000 Kč bez DPH a nepřesahující 2.000.000/6.000.000“ definované v rámci kapitoly 19.3.1.2. příručky „Pravidla pro žadatele a příjemce, Operační program, PRAHA – PÓL RŮSTU ČR“.
 
 
 
Potenciální zájemci o veřejnou zakázku, kteří mají zájem o zaslání písemné uzavřené výzvy k podání nabídek na stavební práce nebo na dodávky podle kapitoly č. 19.4.1.2 této příručky, mohou o toto písemně požádat do 20. 7. 2018 na mail pohadka.ms@volny.cz. V žádosti zájemci uvedou o jaký druh zakázky mají zájem – tj. zda o stavební práce nebo o dodávky vybavení do š kolsk&ya cute;ch zařízení.

 

 


 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                       
Zateplení objektu MŠ Pohádka,  Praha 13, Klausova 2187 -  projekt realizovaná v letech 2009 - 2010 byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 
Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení stropu a střechy. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 30 t/rok a k úspoře energie cca 460 Gj/rok.
 
Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 241 844,- Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 2 755 568 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 162 092 Kč (5%) a příspěvek městské části Prahy 13 byl 324 184 Kč (10%). 
 
Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Příjemce dotace: Městská část Praha 13